Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5, 568 02 Svitavy

zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králo, oddíl Dr XXVI, vložka Č. 290, den zápisu 20.3.1969

Představenstvo družstva vydává na základě ustanovení ČI. 102 odst. 3) Stanov družstva
tuto vnitřní směrnici .

Směrnice k použití dlouhodobé zálohy na
opravy, údržbu a investice domu

ČI. I.

edseda samosprávy, pokud chce provést drobný nákup nebo objednávku služeb, prací,
pracovních pomůcek či materiálu pro samosprávu přesahující 500 Kč, je povinen před tímto
nákupem
edložit písemnou žádost příslušnému technikovi technického úseku družstva
nebo ekonomu družstva s u
vedením přesného účelu nákupu, předpokládané ceny a označe
doda
vatele.

Poření pracovníci družstva požadavek prověří, zejména jeho věcnou oprávněnost,
přiměřenost výše nákladů a stav disponibilních finančních prostředků příslušného střediska
samosprávy a
žádost odsouhlasí či neodsouhlasí svým podpisem. Písemný požadavek je nutné
předložit i v případě
, že na jednu akci (účel) bude prováděno více jednotlich drobných
nákupů do částk
y 500 Kč, které však v souhrnu tento limit překročí.

K požadavku na nákup zahradních sekaček, motoroch kos či dalšího elektrického nebo
m
otorového ručního nářadí je nutné dy doložit před nákupem schválení tohoto nákupu
členskou schůzí samosprávy nebo shromážděvlastníků.

V případě havarijních oprav či zajištění jiných neodkladných záležitostí, kde by hrozilo riziko
vzniku škody na družstevním majetku, požádá zástupce samosprávy příslušného technika
tel
efonicky a písemné schválení bude provedeno dodatečně.

Výše uvedený postup se týká hotovostních i bezhotovostních drobných nákupů a objednávek
služeb zajišťovaných dodavatelsky nebo proplácení prací prováděných spomocí na
b
ytových domech.

ČI. II.

o požadavcích samospráv na čerpání finančních prostředků bude rozhodováno v souladu
s ustanoveními směrnice dru
žstva o výběrových řízeních. V případě, že je výběrové řízení pro
konk
tní případ vyžadováno, správa družstva nejprve přezkoumá formální a věcné náležitosti
po
žadavku (odůvodněnost, přiměřenost nákladů, finanční krytí) a pro vyhovující požadavky
bude následně započato s přípravou a organizací běrového říze.

ČI. III.

V případě, že samospráva čerpá půjčku od družstva, budou povolována pouze čerpá
finančních prostředků na havarijní opr
avy a nezbytnou údržbu a revize. Představenstvo
dru
žstva může udělit výjimku z tohoto pravidla u zdůvodněných konkrétních případů.


ČI. IV.

Z dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu domu je možné čerpat na položky uvedené v čl. 35
odst
. 3) Stanov družstva, tj. výdaje na opravu a údržbu společných částí domu a společných
technických zařízení
.

V případě, že se členská schůze samosprávy usnese v souladu s čl. 35 odst. 4) Stanov
o možnosti čerpání dlouhodobé zálohy na opravy i na další položky neuvedené v čl. 35 odst
.
3) Stanov družstva, bude v předpisech uživatelů na tento účel zřízena zvláštní položka nájmu
a příspěvku vlastníka. Schválené výdaje na tyto účely pak budou hrazeny až do výše zůstatku
z takto vytvořených finančních prostředků na přís
lušném středisku samosprávy.

ČI. V.

Z dlouhodobé zálohy na opravy,údržbu a dodatečné investice domu není možné čerpat
zejména následující položky:

telefonní kupony či proplácení účtu za telefonní poplatky,
poplatky za připojení na internet,

odměny funkcionářů samosprávy (s výjimkou odsouhlasených prací provedených nad
rámec činnosti správce domu),

kancelářské potřeby a papír,

nákup kancelářské techniky.

Výše uvedené položky je možné čerpat pouze z prostředků vytvořených na položce předpisu
"Provoz domu" nebo jiné položky předpisu pro tento účel zvlášť vytvořené a to až do výše
zůstatku takto vybraných finančních prostředků na příslušném středisku samosprávy.
Případnou výjimku pro čerpání udělí ve zdůvodněných jednotlivých případech předseda
představenstva
.

ČI. VI.

Veškerý nákup drobného materiálu či služeb členy samosprávy či výboru samosprávy bude
potvrzen podpisem předsedy samosprávy a na dokladu či jeho příloze bude uveden přesný
účel nákupu a popř. místo instalace (např. vypínač pro spol
. prostory -vchod č.p. XY 2.patro).

ČI. VII.

Platnost této směrnice je od 29. září 2011. Tato směrnice se přiměřeně vztahuje na
společenství vlastníků jednotek, kde je družstvo ustanoveno pověřeným vlastníkem.

Ve Svitavách 29. září 2011

Ing. Viktor Nováček v.r.
předseda představenstva
Bytové družstvo Svitavy